หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560   • สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2560   • ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 7/2560   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2560
ด้วย ศูนย์ทดสอบทักษะฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ...

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 7/2560
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 2/2560 (สอบ 29 เม.ย.60)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 2/2560เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษาย...

กำหนดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560
ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และก...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2560 4 ม.ค. - 15 ม.ค. 60 21 ม.ค. 60
2/2560 17 เม.ย. - 23 เม.ย. 60 29 เม.ย. 60

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11006830 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:19