หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2561 (20 ม.ค. 61)   • สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561   • ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 3/2561   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 3/2561
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561
ด้วย ศูนย์ทดสอบทักษะฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2561 (20 ม.ค. 61)
การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 1/2561 ใน

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2561 1 ม.ค. - 13 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61
2/2561 1 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11071614 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:22