หัวข้อข่าว :  SMART for WORK
รายละเอียด :  การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดแตกต่างกันไป โปรดสอบถามหน่วยงานที่ท่านต้องการสมัครเข้าทำงาน) ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยสามารถนำผลคะแนนยื่นให้กับหน่วยงานในช่วงที่เปิดรับสมัครงานเพื่อนำไปพิจารณารับเข้าทำงาน

ข้อสอบประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์  ใช้เวลาสอบ 45 นาที
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ  ใช้เวลาสอบ 45 นาที

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
2. พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบและนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (300 บาทถ้วน ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
4. ตรวจที่นั่งสอบได้ตามวันที่กำหนด

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1.ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที (ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาในการเดินทาง)
2.เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงในการเข้าสอบ
3.โปรดเตรียมดินสอ 2B ยางลบดินสอ และเครื่องคำนวณ
4.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น.
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
6.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างการสอบ


กำหนดการสอบ SMART for WORK
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2/2563
ช่วงรับสมัคร : 25 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2562
ช่วงชำระเงิน : 25 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2562
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.15 น.
สถานที่สอบ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประกาศที่นั่งสอบ: วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ประกาศผลคะแนน :  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

>>>>> ตรวจที่นั่งสอบ

>>>> สมัครสอบ คลิกที่นี่


กำหนดการสอบครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบภายหลังCopyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:9