หัวข้อข่าว :  กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด :  ด้วย ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมมือจัด "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญและยังคงสถานภาพเป็นผู้ประเมินในระดับดังกล่าวในวันที่สมัครสอบ

กำหนดการสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566
ช่วงสมัครสอบและชำระเงิน : วันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผังที่นั่งสอบ : วันที่ 25 ตุลาคม 2566
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลาสอบ : 9.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)


>>> เอกสารแนบ: ประกาศการสอบ SMART-PV 1/2566

โครงสร้างข้อสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ประกอบด้วย
     ส่วนที่ 1 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 70% 
         1.1  การประเมินราคา 60% (วิธีรายได้ 20%)
         1.2  กฏหมาย 20%
         1.3  เศรษฐศาสตร์ 10%
         1.4  สถิติ 10%   
     ส่วนที่ 2 มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 15%
     ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 15%
*เกณฑ์การสอบผ่านรายละเอียดตามประกาศ

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น
2.ชำระเงินค่าสมัครสอบ 7,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.- ท่าพระจันทร์  ชื่อบัญชี "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ." เลขที่บัญชี 985-7-39010-2

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่ออัปโหลดในการสมัครสอบ
*ในรูปแบบ PDF ไฟล์เท่านั้น หากไม่ตรงข้อกำหนดถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์
1.เอกสารการได้รับการขึ้นทะเบียนจากสมาคมข้างต้น
2.สลิปการโอนเงิน

>>> เปิดรับสมัครสอบ (9 - 19 ตุลาคม 2566) คลิก
>>> ตรวจสอบการชำระเงิน
>>> ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ (25  ตุลาคม 2566
)

                  Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:2